Het Sprekend Boek en jouw privacy

We vinden privacy erg belangrijk en op een goede manier omgaan met jouw persoonsgegevens vinden we dan ook de gewoonste zaak van de wereld. Conform de nieuwe privacy wet AVG willen dat op een goede manier regelen.

Om toegang te krijgen tot Het Sprekend Boek, onze administratie bij te houden en het gebruik van Het Sprekend Boek zo gemakkelijk mogelijk te maken verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het gebruik van Het Sprekend Boek.

Ook als je je inschrijft voor de nieuwsbrief hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Hiervoor vragen we jouw expliciete, vrijwillige toestemming, die je ook weer kunt intrekken. Zouden we in de toekomst de gegevens ook voor andere doelen willen gaan gebruiken dan zullen we je daarbij expliciet opnieuw om toestemming vragen.

We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. We treffen de nodige maatregelen om de gegevens veilig op te slaan zodat ze niet in de handen kunnen vallen van anderen.

We delen jouw gegevens met niemand. Alleen als we daar wettelijk toe verplicht zijn zullen we de gegevens aan de betreffende instanties verstrekken.

We zullen je gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Bij beëindiging van je abonnement gebeurt dit na 1 jaar, bij uitschrijving van de nieuwsbrief worden je gegevens uiterlijk na vier weken verwijderd.

Je kunt zelf je gegevens inzien en wijzigen als je ingelogd bent. Je kunt ons ook vragen om je gegevens direct  te verwijderen. Hiervoor stuur je een berichtje aan info@hetsprekendboek.nl. Ook voor andere vragen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan kun je een bericht sturen naar dit email adres.

In onderstaand privacy statement leggen we, conform artikel 13 en 14 van de AVG in detail uit wat, waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Privacy Statement Het Sprekend Boek

Stichting Het Sprekend Boek verwerkt persoonsgegevens van haar abonnees, potentiële abonnees, auteurs, uitgevers, beheerders, vrijwilligers en ontvangers van haar nieuwsbrief.

Wij doen dit om de doelstellingen van de stichting zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren en op een juiste en verantwoorde manier om te gaan met aan ons toevertrouwde informatie.

We verwerken alleen maar gegevens die we absoluut nodig hebben om onze activiteiten uit te voeren en niet meer. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

De gegevens die we opslaan en verwerken doen we op een zo goed en veilig mogelijke manier (o.a. door de toepassing van versleuteling, firewalls, netwerk segmentatie, backups en authenticatie).

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming , de secretaris van de stichting is belast met het beleid, de implementatie en controle op de naleving van een goede privacy policy. Hij is te bereiken via info@hetsprekendboek.nl .

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens en welke gegevens verwerken we?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Abonnee administratie en dienstverlening

In onze administratie houden we bij wie een abonnement heeft op Het Sprekend Boek. We houden verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren en die we nodig hebben om het contract uit te voeren.

Van geregistreerde gebruikers en abonnees verwerken we persoonlijke contact informatie, aanmeldgegevens, abonnementgegevens, favoriete boekjes en historische gegevens over gelezen boekjes. Van organisaties en instellingen daarbij alleen naam van de relevante contactpersoon.

Van uitgevers en auteurs verwerken we contact informatie, informatie over boekjes die binnen sprekend boek beschikbaar zijn en financiële informatie over betalingen.

Van andere betrokkenen (zoals beheerders en vrijwilligers) verwerken we persoonlijke contact informatie, aanmeldgegevens en welke boekjes er ingesproken en/of gemaakt zijn.

We bewaren ook gebruik-historie zoals IP-adres, browser-type, datum/tijd waarop ingelogd wordt, en welke boekjes gelezen worden. Deze gegevens gebruiken we om de interne zoekmachine van informatie te voorzien en om eventuele storingen te kunnen analyseren.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dit gebeurt op basis van expliciete toestemming die je geeft bij inschrijving.  Van degenen die zich hiervoor inschrijven verwerken we contactgegevens en voorkeuren.  Voor de nieuwsbrief gebruiken we Mailchimp. Mailchimp voldoet aan de EU-US privacy shield. Hun privacy policy kun je hier vinden.

 • Werving (marketing)

Als we een extreme verbetering of vernieuwing van onze dienstverlening hebben sturen we soms een eenmalige nieuwsbrief naar oud-abonnees (die de laatste 12 maanden nog lid zijn geweest). Dit om deze mensen de mogelijkheid te geven opnieuw een abonnement te nemen na zo'n grootse wijziging.

 • Verbetering Het Sprekend Boek dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook gegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. (hieronder vallen ook het bewaren van ip-adres, type browser en datum/tijd waarop ingelogd wordt).

Wij maken gebruik van Google Analytics voor statistische gegevens. Google Analytics slaat geen direct persoonlijk herleidbare gegevens op. De applicatie anonimiseert IP adressen, er worden geen gegevens met hen gedeeld voor commerciële of andere doeleinden.

Onze hosting provider maakt gebruik van Microsoft Application Insights voor applicatietelemetrie (diagnostiek en performance). Insights slaat geen direct persoonlijk herleidbare gegevens op en anonimiseert IP adressen

Gebruiksinformatie wordt alleen opgeslagen via Google Analytics en Application Insights. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de standaardopties van deze systemen, en er wordt geen aanvullende informatie opgeslagen.

Bijzondere persoonsgegevens gegevens:

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Door het lidmaatschap van de stichting Het Sprekend Boek is impliciet (o.a. door de doelstelling van de stichting) duidelijk dat de individuele abonnee een kind met beperking heeft. Deze informatie wordt niet afzonderlijk opgeslagen.

Incidenteel kunnen we, ter verbetering van onze dienstverlening, vragen (bijv. in enquêtes) naar de aard van de beperking of naar andere bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen anoniem verzameld en opgeslagen (aantallen of totalen) en zullen nooit gerelateerd kunnen worden aan individuele personen.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap), voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Het Sprekend Boek: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je ons daarover benaderen. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming (met name voor het ontvangen van de nieuwsbrief).

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@hetsprekendboek.nl.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: Met name voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk: We verwijderen de gegevens uiterlijk een jaar nadat je je als abonnee uitgeschreven hebt en verwijderen je gegevens na uiterlijk 4 weken als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Derde ontvangers

Wij delen de persoonsgegevens niet met derde partijen.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met een Website bouwer/Hosting provider en gebruiken Mailchimp. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Het Sprekend Boek en er zijn verwerkingsovereenkomsten.

Als we daar wettelijk toe verplicht zijn zullen we de gegevens aan de betreffende instanties verstrekken.

Links
Op de websites van Het Sprekend Boek zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Het Sprekend Boek is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Het Sprekend Boek. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Wij gebruiken alleen eenvoudige sessiecookies voor ingelogde gebruikers, die alleen worden gebruikt voor het ingelogd blijven. Overige bezoekers ontvangen geen cookies.

Slotbepaling

Dit privacy statement kan te alle tijden aangepast worden als er aanleiding toe is en het bestuur van de stichting daarover beslist. De laatste versie zal steeds op de website te lezen zijn.